صباغیان

مترجم فرانسه

درباره متخصص

استاد دانشگاه

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۱/۲۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۲۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص