مترجم

مترجم عربی

درباره متخصص

ترجمه متون اختصاصي عربي به فارسي

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۰/۱۰/۱۲

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۲۸

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۵۰ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص