ایمانزاده

مترجم انگلیسی

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۰۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۰۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص