معمار تجربی

طراحی داخلی

درباره متخصص

معمار تجربی و نظارت دقیق کاره‍ای ساختمانی پیشرفت اصولی کارهای اجرایی استفاده صحیح نیروی کار و مصالح مصرفئ بکار گیری کارگران و استادکاران در زمینه حرفه وفن و توانایی هریک از نیرؤها و جلؤگیری از پرت زمان و مصآلح . برنامه ریزی دقیق نیروها بجهت پیشرفت پروژه .و مرحله بندی ...

مشاهده بیشتر
تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۱/۲۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۲۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۶ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص