محمد

درباره متخصص

فروش روغن سوخته

تاریخ شروع فعالیت

-

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۱۱/۱۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۸ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر