مسلط به زبان عربی

مترجم عربی

درباره متخصص

زبان عربی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۳۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۳۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص