عباس محمدی

درباره متخصص

برقکاری

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۱۶

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۱۶

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر