Hosain

درباره متخصص

طلا

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۵/۲۰

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۵/۲۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر