احمدزاده

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۱/۱۳

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۱۳

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر