translator

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۱۸

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۱۸

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر