مرادپور

مترجم انگلیسی

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۲/۰۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۰۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص