تعمییرات

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۲۸

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۲۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر