کراسه

مترجم انگلیسی

درباره متخصص

ترجمه تخصصی متون انگلیسی به فارسی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۵/۰۱/۰۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۲۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص