روزان

درباره متخصص

خانه دار هستم

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۶/۰۵

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۶/۲۰

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۲ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر