شروین

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۶/۰۹/۲۴

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۶/۰۹/۲۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر