مهرپرداز

طراحی نرم افزار

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۸۵/۰۸/۰۵

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۰۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱۰ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص