شاکر ویسی فرد

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۱۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۱۲

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر