تدریس

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۲۷

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۲۷

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱۰ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر