برنامه نویس

طراحی نرم افزار موبایل

درباره متخصص

کد نویسی

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۳/۱۷

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۳/۲۴

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۵۶ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص