مسعود

خدمات کابینت

درباره متخصص

۴ ساله در این حوزه مشغول به فع الیت هستم

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص