امیر

درباره متخصص

نظافت منزل

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۷/۱۷

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۷/۱۷

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر