سجادی

درباره متخصص

پیچ ومهره

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۴/۰۸/۱۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۲/۱۵

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۲۱۳ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر