مهندس آقابزرگ

ریاضی

درباره متخصص

گروه آموزشی و علمی مهندس آقابزرگ

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۸۹/۰۶/۰۱

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۱۱

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۱ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص