عليرضا

فیلم برداری عروسی

درباره متخصص

-

تاریخ شروع فعالیت

۱۳۹۷/۰۱/۱۹

تاریخ ورود به کارین

۱۳۹۷/۰۱/۱۹

تعداد پروژه های موفق

کمتر از ۵

تعداد کارمند

۵ نفر

آدرس

-

مشاهده بیشتر

خدمات پیشنهادی متخصص